congratulationsกับน้องๆที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแสดงความยินดีกับน้องๆ 5 คนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. น้องมนัน หรือ นางสาวมนัญชยา เฌอมือ
เข้าศึกษาต่อในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.น้องอร หรือ นางสาวอรจิรา ลือสือ
เข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3.น้องแจม หรือ นางสาววีรณัฐ เลาหมี่
เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.น้องเนย หรือ นางสาววีรยา เลาหมี่
เข้าศึกษาต่อในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.น้องปอ หรือ นางสาวกุณสร เลาลี
เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ในช่วงดำเนินการ)
Share is :