งานแสดงความยินดีกับลูกนกขมิ้น ผู้จบการศึกษาประจำปี 2566

 

“ต้นไม้ต้นใหญ่ เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ ตึกสูงเสียดฟ้า ก็เกิดจากฐานรากเตี้ยติดดิน… หนูขอขอบคุณบ้านนกขมิ้นที่มอบก้าวแรกให้หนูและเพื่อนๆ… ขอบคุณที่ทำให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้น” – คำกล่าวขอบคุณของลูกนกขมิ้นใน #งานแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษา #ประจำปี2566
ขอแสดงความยินดี

กับลูกๆนกขมิ้นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 ทั้ง 10 คน ได้แก่ (เริ่มจากคนแถวบนซ้ายสุด-คนล่างขวาสุด)

1.นางสาว นันท์ธิชา แซ่ว้าง จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะ ครุศาสตร์ สาขา ชีววิทยา
2.นางสาว มุทิตา ผิวดำดี จบการศึกษาจากมหาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย
3.นางสาว ธิดา แซ่ท่อ จบการศึกษาจากมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์
4.นางสาว วรลักษณ์ ผลาผล จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
5.นางสาว รัญชนา แซ่เฮอ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจการเงิน
6.นางสาว ปภาวดี แซ่หลอ จบการศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา คณะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการโรงเเรม
7.นาย ภานุพันธ์ สันติภานุวัตน์ จบการศึกษาจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สาขา ช่างจิวเวลรี่
8.นาย พงษ์ศักดิ์ดา แซ่เอ้อ จบการศึกษาจากพระคริสต์ธรรมขอนแก่น
9.นาย ไกรพล คีรีบูนแดนไพร จบการศึกษาจากพระคริสต์ธรรมฟ้าใหม่
10.นาย ชัยวัฒน์ ก๊อคือ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะ ช่างไฟฟ้า สาขา ไฟกำลัง
Share is :