มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้จัดทำบ้านอุปถัมภ์เพื่อรับอุปการะเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งและเป็นส่วนเกินของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กลุ่มบุคคลทั่วไปองค์กรทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสในความอุปการะของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอื่น ๆ   เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างภาคภูมิ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมต่อไป  จากปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาด้านความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นปัจจุบันดูแลให้ความอุปการะเด็กด้อยโอกาสจำนวนกว่า 350 ชีวิต และปัญหาที่เกิดขึ้นทางมูลนิธิฯจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาคนในสังคมช่วยเหลือในด้านการเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาสร่วมกันกับมูลนิธิฯ จึงเกิดแนวคิดในด้านการวิ่งออกกำลังกาย ที่รู้จักในสังคม มาทำให้เกิดกิจกรรมวิ่งการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562 เพื่อรับบริจาคเงินในการลงทะเบียน ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเข้าโครงการ นกขมิ้น “RUN RUN RUN  นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กด้อยโอกาสต่อไป

ประเภทที่รับสมัคร

1.    ระยะทาง 4.2 กม. ค่าสมัครท่านละ 300 บาท ได้รับเหรียญ ถ้าเข้าเส้นชัยลำดับ 1-10 ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยรางวัล(ชาย1- 10 ถ้วย หญิง1-10 ถ้วย)

 

2.    ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท จะได้รับเหรียญแต่ถ้าเข้าเส้นชัยในลำดับ 1-5 ของแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล

รุ่นที่ทำการแข่งขันได้แก่

1.1. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี ทั้งเพศชาย-หญิง

1.2. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี ทั้งเพศชาย-หญิง

1.3. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 21-29 ปี ทั้งเพศชาย-หญิง

1.4. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 30-39 ปี ทั้งเพศชาย-หญิง

1.5. รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 40-49 ปี ทั้งเพศชาย-หญิง

1.6 รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50-59 ปี ทั้งเพศชาย-หญิง

1.7 รุ่นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย-หญิง

3.    ประเภทแฟนซี ค่าสมัคร 300 บาท/ท่าน จะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน

3.1. จำนวน 5 รางวัล(โดยประกวดชุดให้คะแนนโดยกรรมการ7 ท่านถือเป็นเอกฉัน)

4.    ประเภท VIP บุคคลทั่วไป ชาย – หญิง  ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน จะได้รับถ้วยรางวัลพิเศษ  เหรียญ ทุกท่านที่สมัคร

สแกน QR CODE  เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครวิ่ง

กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับถ้วยแหละเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  5 เมษายน 2562 – 10 พฤษภาคม 2562 (หรือปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนแต่ละรุ่นการแข่งขัน)

โดยโครงการนกขมิ้น“Run Run Run” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00น. – 09.00น. ณ สวนนวมินทร์ภิรมณ์

Share is :