โครงการสโมสรนกขมิ้นน้อย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 2 – 4 ขวบที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้ปกครองเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแรงงานต่างด้าว และในปี 2024 มีเด็กในโครงการทั้งหมด 41 คน โดยมีครูพี่เลี้ยง 4 คนช่วยดูแล นอกจากนี้โครงการยังมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและนำแนวทางการพัฒนาครอบครัวเด็กในด้านร่างกายจิตใจ จิตวิญญาณ ช่วยเหลือในการให้ทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาสในชุมชนและสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีฐานะยากจน
  2. เพื่อประกาศข่าวประเสริฐผ่านการช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครอง
  3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กให้เหมาะสมตามวัย

รายละเอียด : โครงการสโมสรนกขมิ้นน้อยดูเเลเด็กในช่วงเวลา 07:00 – 15:00 น.  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 2 – 4 ขวบที่ครอบครัวมีฐานะยากจนปัจจุบันร่วมมือกับพันธกิจทีมรักชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กสร้างสัมพันธ์และประกาศข่าวประเสริฐ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็กในชุมชนและผู้ปกครอง
  2. เด็กอายุ 2-4 ปี
  3. เด็กจำนวน 30-40 คน
Share is :