โครงการบ้านอุปถัมภ์

เพื่อสนับสนุนครอบครัวที่ดูแลเด็กกำพร้า (ครอบครัวที่ดูแลเด็กคล้ายมูลนิธิบ้านนกขมิ้น) โดยดูแลเอาใจใส่ให้เด็กๆได้รับความอบอุ่น ทดแทนสิ่งที่ขาดไปในชีวิต สอนศีลธรรม-จริยธรรมให้เด็กๆ ให้ได้รับการศึกษา มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและอาหารที่เพียงพอ

 

โครงการทุนการศึกษา

การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ดำเนินงานร่วมกับสมาคมคริสเตียนใจอาสาและคริสตจักรในพื้นที่ที่จะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจนเป็นที่วางใจของผู้คนในชุมชนและนำพระกิตติคุณของพระคริสต์เข้าไปประกาศในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ในปี ค.ศ.2024 มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 412 ทุน

 

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง

จิตวิญญาณ ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ (ร่วมกับผู้รับใช้ท้องถิ่น)

เพื่อสำแดงความรักของพระเจ้าให้แก่เด็กและครอบครัว  ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก พัฒนาที่อยู่อาศัยของครอบครัวให้ถูกสุขอนามัยและส่งเสริมให้ครอบครัวมีอาชีพอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวยากไร้ที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี

ปัจจุบันมีครอบครัวที่ร่วมโครงการ 4 ครอบครัว

 

โครงการเด็กบ้านไกล

เพื่อสนับสนุนเด็กชาวเขาที่มาเรียนหนังสือในเมืองได้เข้าถึงการศึกษา อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเด็กๆให้ได้รับโอกาสและมีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กจาก ต่างชนเผ่า เช่น ลาหู่ ม้ง กะเหรี่ยง ลีซู

  • สนับสนุนที่ออยู่อาศัญ ระบบสาธารณูปโภค
  • สนับสนุนด้านสุขภาพและโภชนาการ
  • สนับสนุนด้านสุขอานามัย

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กในชุมชนด้านทักษะความรู้รอบด้าน เพื่อเด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีพื้นที่ในในการแสดงออก จัดการประกวดแข่งขันชิงทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจะได้นำทุนไปต่อยอดความฝัน

  • กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมทักษะ และจินตนาการ
  • เวทีสานฝัน
Share is :