การบริจาคผ่านระบบ E-donation

ระบบ E-donation

คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อ

ใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้

บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำ

หลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

ผู้บริจาคได้รับประโยชน์อย่างไร

– อำนวยคามสะดวกในการบริจาค

– ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค

– ได้ลดหย่อนภาษีและเงินภาษีคืนเร็วขึ้น

– สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่าน

www.rd.go.th  ตลอด 24  ชั่วโมง

Share is :