การบริจาคผ่านระบบ E-donation

    ระบบ E-donation

คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อ

ใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้

บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำ

หลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

              ผู้บริจาคได้รับประโยชน์อย่างไร

                    - อำนวยคามสะดวกในการบริจาค

                    - ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค

                    - ได้ลดหย่อนภาษีและเงินภาษีคืนเร็วขึ้น

                    - สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่าน

       www.rd.go.th  ตลอด 24  ชั่วโมง

    

เหลือ-ขอ (คุณไม่เอาเราขอ)

แนะนำมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เพาะที่นี่...มีความหวาน

ข่าวสารและกิจกรรม

"ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 "

สาขาของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บ้านนกขมิ้นกรุงเทพฯ 

บ้านนกขมิ้นอุทัยธานี 

บ้านนกขมิ้นสุโขทัย 

บ้านนกขมิ้นเชียงใหม่

บ้านนกขมิ้นเชียงราย

บ้านนกขมิ้นประจวบฯ

PayPal Donations

Enter Amount

login